கருவிப்பெட்டி

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

நிரல் எழுதுவோருக்குத் தேவையான பயர்பாக்ஸ் கருவிகள் பெரும்பாலானவை இந்தக் கருவிப்பெட்டியில் உள்ளன.  'Toggle Tools' ஐ எக்ஸ், லினக்ஸ் ஆகிய இயங்குதளங்களில்,  'கருவிகள்' பட்டியில் தேர்ந்தும்  விண்டோசில் 'பயர்பாக்ஸ்' பட்டியில் தேர்ந்தும் இந்தக் கருவிப்பெட்டியைத் திறக்க முடியும்.  இது தவிர்த்து, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வழுநீக்கி, பக்க ஆய்வி போன்ற வேறு சில கருவிகளை முடுக்குவதன் மூலமும் கருவிப்பெட்டியைத் திறக்கலாம். 

கருவிப்பெட்டியைத் திறப்பதற்கான சுருக்க வழி:
விண்டோஸ், லினக்ஸ் இயங்குதளங்களில் Ctrl + Shift + I
எக்ஸ் இயங்குதளத்தில் Cmd + Opt + I

இயல்பு நிலையில் இந்தச் சாளரம், பயர்பாக்ஸ் பக்கத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் அமைந்திருக்கும் (கீழுள்ள படத்தைக் காண்க)  வேண்டுமானால் நாம் சாளரத்தைத் தனித்துப் பிரித்து எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
சாளரத்தின் மேல்பகுதியில் கருவிப்பட்டையும்  அதன் கீழ் சாளரமுமாக இரு பகுதிகள் உள்ளன.   

 

கருவிப்பட்டை

கருவிகளை இயக்குவது, சாளரத்தை நகர்த்துவது, மூடுவது போன்ற வேலைகளைச் செய்யும் கட்டுப்பாடுகள் கருவிப்பட்டையில் உள்ளன. 

 

கணுத் தேர்வி (Node picker)

இடப்புற ஓரத்தில் கணுத் தேர்வியைச் செயல்படுத்த உதவும் பொத்தான் உள்ளது.  இப்பொத்தானை அழுத்துவதன் மூலம் இணையப் பக்கத்தில் உள்ள உறுப்புகளைத் தேர்ந்து ஆய்வு செய்ய முடியும்.  இதைப் பற்றிய மேலதிக விவரங்களுக்கு 'உறுப்பைத் தேர்வது எப்படி' இணைப்பைப் பார்க்கவும். 

Toolbox-hosted tools

Then there is an array of labeled buttons which enables you to switch between the different tools hosted by the Toolbox. The array may include the following tools:

Note that not all the hosted tools are always listed here: only the tools actually available in this context are shown (for example, not all tools support remote debugging yet, so if the debugging target is not the Firefox instance that launched the window, not all the hosted tools will be shown).

Extra tools

Next there's an array of buttons that can be added or removed in the developer tool settings. By default this array includes:

The following tools are not included in the toolbar by default, but you can add them in the settings:

Toolbox controls

Finally there's a row of buttons to:

 • close the window
 • toggle the window between attached to the bottom of the browser window, and attached to the side of the browser window
 • toggle the window between standalone and attached to the browser window
 • access developer tool settings

Settings

Clicking the "Settings" button () gives you access to settings for the Toolbox itself and for the tools it hosts:

Default Firefox Developer Tools

This group of checkboxes determines which tools are enabled in the toolbox. New tools are often included in Firefox but not enabled by default.

Available Toolbox Buttons

This group of checkboxes determines which "standalone tools" get buttons in the toolbar. This defaults to the node picker, the split console, and responsive design mode.

Firefox 32 adds a button to take a screenshot of the complete web page, which is unchecked by default.

Choose DevTools theme

This enables you to switch between a light and a dark theme:

Common preferences

Settings that apply to more than one tool. There's just one of these:

 • Enable persistent logs: a setting to control whether or not the Web Console and Network Monitor clear their output when you navigate to a new page.

Inspector

 • Show browser styles: a setting to control whether styles applied by the browser (user-agent styles) should be displayed in the Inspector's Rules view. This setting is new in Firefox 32. Note that this setting is independent of the "Browser styles" checkbox in the Inspector's Computed view.
 • Default color unit: a setting to control how colors are represented in the inspector:
  • Hex
  • HSL(A)
  • RGB(A)
  • name.

Web Console

 • Enable timestamps: controls whether the Web Console displays timestamps. From Firefox 28 the Web Console defaults to hiding timestamps.

Style Editor

JavaScript Profiler

 • Show Gecko platform data: a setting to control whether or not profiles should include Gecko platform symbols.

Editor Preferences

Preferences for the CodeMirror source editor, which is included in Firefox and used by several developer tools, including Scratchpad and the Style Editor.

 • Detect indentation: auto-indent new lines based on the current indentation
 • Autoclose brackets
 • Indent using spaces
 • Tab size
 • Keybindings: choose the default CodeMirror keybindings, or keybindings from one of several popular editors:
  • Vim
  • Emacs
  • Sublime Text

Advanced settings

 • Disable cache: disable the browser cache to simulate first-load performance. From Firefox 33 onwards this setting persists, meaning that if it is set, caching will be disabled whenever you reopen the devtools. Caching is re-enabled when the devtools are closed.
 • Disable JavaScript: reload the current tab with JavaScript disabled
 • Enable chrome debugging: enable you to use developer tools in the context of the browser itself, and not only web content
 • Enable remote debugging: enable the developer tools to debug remote Firefox instances

Main Pane

The content of the main pane in the window is entirely controlled by, and specific to, the hosted tool currently selected.

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: muthu1809
 Last updated by: muthu1809,