<bdo>

This translation is in progress.

Sumari

L'element HTML <bdo> (o element HTML d'anul·lació bidireccional) s'utilitza per anul·lar la direccionalitat del text actual. Fa que la direccionalidad dels caràcters sigui ignorada en favor de la direccionalidad especificada.

Context d'ús

Categories de contingut Contingut de flux, phrasing content, contingut palpable.
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLElement Fins Gecko 1.9.2 (Firefox 4) inclosos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement per aquest element.

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

dir
La direcció del text en aquest element. Els valors possibles són:
  • ltr: Indica que el text ha d'anar en direcció d'esquerra a dreta.
  • rtl: Indica que el text ha d'anar en direcció de dreta a esquerra.

Exemples

<!-- Switch text direction -->
<p>This text will go left to right.</p>
<p><bdo dir="rtl">This text will go right to left.</bdo></p>

Result

Aquest text anirà d'esquerra a dreta.

.tfel ot thgir og lliw txet sihT

Notes

L'especificació HTML 4 no va definir events per a aquest element; es van afegir a XHTML. El més probable és que es tracti d'un descuit.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WHATWG HTML Living Standard
The definition of '<bdo>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<bdo>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<bdo>' in that specification.
Recommendation  

Caracteristica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Caracteristica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) ? ? ? (Yes)

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,