பயன்பாடுகள் மையம்

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

அமைப்பு

மிக சிறந்த பயனர் அனுபவத்தைப்பெற திறந்த வலை பயன்பாடுகளை வடிவமைக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

உருவாக்குதல்

Find all the recommendations and tutorials you'll need for solving your real world development problems.

வெளியிடுதல்

Distribute your apps on an open marketplace that puts users and developers first. Read more on the Marketplace zone.

Learn how to create Open Web Apps — rich experiences that run across multiple devices and form factors — using the same Web standards and open technologies that you already know.

Firefox OS

Useful information covering creating apps for Firefox OS, Mozilla's open web-based mobile operating system.

Debugging

Whatever your debugging needs are, we've got information on the best tools to help you with your work.

Components

We've made a variety of tools and ready-made components to help speed up app developement.

Note: We are keeping track of ongoing work on App Center documentation on our Apps documentation status page. If you want to help contribute to App Center documentation, please have a look at this page to see what work needs doing!

Join the Open Web apps community

Choose your preferred method for joining the discussion: