Please note, this is a STATIC archive of website developer.mozilla.org from 03 Nov 2016, cach3.com does not collect or store any user information, there is no "phishing" involved.

Array

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Một array (mảng) là một tập hợp sắp xếp các dữ liệu primitive hoặc object. Dựa vào các vị trí của nó trong array, mỗi item (phần tử trong mảng) dữ liệu có một số index (chỉ mục, thứ tự vị trí của các phần tử, bắt đầu từ vị trí đầu tiên có giá trị là 0), thông qua index này mà bạn có thể truy cập tới các giá trị (value) chứa trong mảng. array cũng là các đối tượng, mà nó có thể được dùng bởi nhiều phương thức khác nhau. (arrays are also objects that can be manipulated with various methods.)

Xem thêm

Hiểu biết chung

Tài liệu chuyên môn

  • Javascript Array tại MDN

 

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: PierreNeter
 Last updated by: PierreNeter,